مردی در حال لیسیدن پستان زنی

لیسیدن شخصی

لمس کردن فردی با زبان و حرکت دادن زبان روی پوست او.

Iemand likken

Iemand aanraken met de tong. De tong gaat daarbij heen en neer over de huid.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی