لگن

قسمتی از بدن: مجموعه استخوانهای خمیده بین دو کفل باسن.

Bekken

Lichaamsdeel: de gebogen beenderen tussen de heupen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی