اندام های تناسلی داخلی زنان با نشانه ای که لوله های رحم را نشان می دهد

لوله رحم

اندامی ست متصل به رحم. هر زن 2 لوله رحم دارد که هر کدام در یک طرف رحم قرار دارد. بعد از تخمک گذاری، یکی از دو لوله تخمک رسیده را به رحم می برد.

Eileider

Orgaan verbonden met de baarmoeder. Een vrouw heeft 2 eileiders, 1 aan elke kant van de baarmoeder. Na de eisprong brengt 1 van de 2 eileiders de rijpe eicel naar de baarmoeder.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی