اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که لوله اسپرم را نشان می دهد

لوله اسپرم

هر مرد دارای 2 لوله اسپرم است. سلول های اسپرم از طریق لوله های اسپرم، از اپیدیدیم به پروستات منتقل می شوند.

Zaadleider

Elke man heeft 2 zaadleiders. Via de zaadleiders worden de zaadcellen van de bijbal naar de prostaat getransporteerd.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی