لذت بردن

داشتن احساسی خوشایند، مثلاً هنگام سکس.

Genieten

Plezier hebben, bijvoorbeeld van seks.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی