زوجی به همراه فرزندخوانده شان

فرزندخواندگی

پروسه ایست که از طریق آن شما والدین قانونیِ کودک فردی دیگر می شوید.

Adoptie

Procedure waardoor u de wettelijke ouder wordt van een kind van iemand anders.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی