زنی مجرد در حال خوردن غذا در خانه

فرد مجرد

فردی که شریکیا رابطه منظم نداشته باشد.

Vrijgezel

Iemand die geen vaste partner heeft.

اصطلاح استاندارد: Vrijgezel
معمولی: Alleenstaande, single

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی