مردی در حال عقیم سازی

عقیم سازی

عملی ست که برای از بین بردن باروری بر زن یا مرد انجام می شود. دکتر لوله اسپرم (در مردان) را برش می دهد یا لوله های رحمی (در زنان) را می بندد. عقیم سازی یک روش جلوگیری است. عقیم سازی عملی برگشت پذیر است، اما این کار مشکل است و همیشه هم موفق نیست. این یک روش دائمی برای جلوگیری از بارداری محسوب می شود.

Sterilisatie

Operatie om een man of vrouw onvruchtbaar te maken. Bij mannen snijdt de dokter de zaadleiders door. Bij vrouwen sluit de dokter de eileiders af. Sterilisatie is een vorm van anticonceptie. Een sterilisatie ongedaan laten maken, is mogelijk maar moeilijk en lukt niet altijd. Sterilisatie wordt daardoor beschouwd als een permanente vorm van anticonceptie.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی