عارضه جانبی

اثراتی ناخواسته از یک درمان.

Bijwerking

Ongewenst effect van een behandeling.

اصطلاح استاندارد: Bijwerking
معمولی: Neveneffect, bijverschijnsel

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی