مرد و زنی در یک دفتر اسناد رسمی برای امضای قرارداد طلاق.

طلاق

پایان دادن قانونی به یک ازدواج. بعد از طلاق، می توانید با فردی دیگر ازدواج کنید.

Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

اصطلاح استاندارد: Scheiding
معمولی: Echtscheiding

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی