طرح پرداخت شخص ثالث

هنگامی که شما فقط باید حق ویزیت شخصی را به مرکزی که مراقبتهای پزشکی را به شما ارائه میدهد، بپردازید. صندوق بیمه درمانی مستقیمآ بقیه مخارج درمان را به مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی می پردازد.

Derdebetalersregeling

Wanneer u bij een zorgverlener enkel het remgeld moet betalen. De rest van de kosten betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverlener.

اصطلاح استاندارد: Derdebetalersregeling
معمولی: Betalende derde

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی