صمیمیت

پیوندی نزدیک و توجه محبت آمیز و محترمانه نسبت به یکدیگر است. صمیمیت می تواند فیزیکی، عاطفی یا روحی باشد.

Intimiteit

Gevoel van verbondenheid. Respectvol en teder omgaan met elkaar. Intimiteit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی