شرم

احساس ترس یا پشیمانی است هنگامی که فکر می کنید چیزی عجیب یا بدی گفته اید یا کار بدی کرده اید. برخی اوقات افراد هنگام سکس احساس شرم می‌کنند. اگر اغلب چنین احساسی دارید، این می تواند برای شما مشکل ساز شود.

Schaamte

Gevoel van angst of spijt wanneer u denkt dat u iets raars of slechts hebt gedaan of gezegd. Soms kan iemand schaamte voelen bij seks. Als dit te veel gebeurt, kan dat een probleem zijn.

اصطلاح استاندارد: Schaamte
معمولی: Gêne

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی