مرد و زنی در حال سکس واژنی

سکس واژنی

سکس به همراه دخول در واژن.

Vaginale seks

Seks met penetratie van de vagina.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی