سقط جنین

پایان تعمدی بارداری، به عنون مثال هنگامی که بارداری جان زن را تهدید کند یا زن تمایلی به بارداری نداشته باشد. در صورتی که زن مایل به بارداری نباشد ،در بیشتر کشورهای اروپایی، سقط جنین تا هفته دوازدهم پس از لقاح مجاز است.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

اصطلاح استاندارد: Abortus
معمولی: Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی