زوج

دو نفر که بین آنها رابطهای برقرار است. یک زوج ممکن است 1 مرد و 1 زن ،یا 2 زن یا 2 مرد باشند.

Koppel

2 personen die een relatie hebben. Een koppel kan 1 man en 1 vrouw, 2 vrouwen of 2 mannen zijn.

اصطلاح استاندارد: Koppel
معمولی: Paar, tweetal

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی