زن و مردی  دراز کشیده در تخت. آنها برای رابطه جنسی با یکدیگر توافق کرده اند.

رضایت دادن

توافق کردن به انجام کاری برای دیگران ، یا رضایت دادن به کاری که قرار است برای شما انجام شود.

Toestemming geven

Akkoord gaan om iets te doen of dat iemand iets met u doet.

اصطلاح استاندارد: Toestemming geven
معمولی: Toestemmen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی