رابطه

وقتی که دو نفر پیوندی با یکدیگر دارند، آنها با هم در رابطه هستند. آنها شریک هستند و در کنار هم عمر می گذرانند.

Relatie

Wanneer 2 mensen een relatie hebben, hebben ze een band met elkaar. Ze zijn partners en gaan samen door het leven.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی