زنی در حال صحبت با دکتر 

دکتر

فردی که برای درمان بیماران آموزش دیده است. دکترها می توانند دارو تجویز کنند. دکتر ممکن است مرد یا زن باشد. می توانید درباره روابط جنسی، جلوگیری و بارداری با یک دکتر صحبت کنید. دکتر اجازه ندارد اطلاعات مربوط به شما را با دیگران در میان بگذارد. این اطلاعات محرمانه (سری) هستند.

Dokter

Iemand die gestudeerd heeft om zieke mensen te genezen. Dokters kunnen medicijnen voorschrijven. Een dokter kan een man of vrouw zijn. U kunt met een dokter praten over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap. Een dokter mag wat u vertelt niet aan anderen vertellen. Dat is vertrouwelijke (geheime) informatie.

اصطلاح استاندارد: Dokter
معمولی: Arts, geneesheer, geneeskundige

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی