دوجنسیتی

وقتی که جنسیت فردی با آنچه احساس می کند یا با نوع رفتارش تطابق نداشته باشد.. یک فرد ممکن است که احساسات زنانه یا مردانه اش بیشتر باشد، یا هویت خود را بیشتر زنانه یا مردانه بداند گاه نیز افراد خود را به هیچ یک از این دو متعلق نمی دانند. یک دوجنسه می تواند تغییر جنسیت بدهد، که البته به عمل های جراحی و هورموندرمانی نیاز دارد.

اصطلاح استاندارد: دوجنسیتی
معمولی: دوجنسیتی

Transgender

Wanneer het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. Iemand voelt zich dan mannelijker of vrouwelijker, of nu eens man, dan vrouw, of vindt zich helemaal niet terug in de man-vrouw-opdeling. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. 

اصطلاح استاندارد: Transgender
معمولی: Transseksualiteit, transseksueel

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی