دخول

فرو کردن قسمتی از بدن (آلت تناسلی مرد، انگشت و غیره) یا شیئی دیگر در بدن دیگری را گویند.

Penetratie

Met een lichaamsdeel (penis, vinger…) of voorwerp het lichaam van iemand anders binnendringen.

اصطلاح استاندارد: Penetratie
معمولی: Binnendringen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی