داوطلبانه

اگر شما کاری را به صورت داوطلبانه انجام دهید، یعنی آن را به خواست خود انجام داده اید.

Vrijwillig

Als u iets vrijwillig doet, doet u dat omdat u het zelf wilt.

اصطلاح استاندارد: Vrijwillig
معمولی: Uit vrije wil

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی