دکتری در حال تزریق ماده بی حسی در کمر خانمی باردار برای تسکین درد در طول زایمان.

داروی بیهوشی

دارویی ست که باعث توقف احساس درد در شما می شود. دکتر قبل از عمل به شما داروی بیهوشی موضعی یا عمومی می دهد. در بیهوشی موضعی فقط قسمتی از بدن بی حسی می شود که قرار است عمل شود، بنابراین با وجودی که کاملاً به هوش هستید اما در آن قسمت دردی احساس نمی کنید. در بیهوشی عمومی، این دارو باعث خوابیدن شما می شود.

Verdoving

Medicijn waardoor u pijn niet meer voelt. De dokter geeft u plaatselijke of algemene verdoving voor een operatie. Bij plaatselijke verdoving wordt alleen het geopereerde lichaamsdeel verdoofd. U voelt daar niets, maar u bent nog wakker. Bij algemene verdoving brengt het medicijn u in slaap.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی