خیانت

داشتن رابطه جنسی با افراد دیگر بر خلاف توافقی که با شریک خود کرده اید. خیانت در هر رابطه ای تعریفی متفاوت دارد. هر زوج خودشان تصمیم می گیرند که چه نوعی از معاشرت و رابطه با دیگران ممکن ،و چه نوع ارتباطی نا ممکن است.

Ontrouw

Seksueel contact hebben met anderen, tegen de afspraken met uw partner. Ontrouw is in elke relatie anders gedefinieerd. Elk koppel bepaalt zelf welke contacten wel en niet kunnen.

اصطلاح استاندارد: Ontrouw
معمولی: Overspel

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی