یک کارگر جنسی و مشتری در حال صحبت در ورودی محل ارائه خدمات کارگر

خودفروشی

پیشنهاد سکس در مقابل پول یا مزایای دیگر. زنان یا مردان و کودکان می توانند که خودفروشی کنند. در بسیاری کشورهای اروپایی، به شرطی که طرفین بالای 18 سال داشته باشند، خودفروشی ممنوعیت قانونی ندارد.

Prostitutie

Seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen aan prostitutie doen. In de meeste Europese landen is prostitutie niet strafbaar als beide personen ouder zijn dan 18 jaar.

اصطلاح استاندارد: Prostitutie
معمولی: Sekswerk

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی