خشونت شریک

وقتی فردی به شریک خود آسیب برساند، یا او را تحقیر کرده یا به او بی اعتنایی کند یا او را مجبور به رابطه جنسی کند.

Partnergeweld

Wanneer iemand zijn/haar partner pijn doet, vernedert, verwaarloost of dwingt tot seks.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی