خشونت جنسی

اعمال زور برای داشتن رابطه سکساست. معمولاً خشونت فیزیکی. به عنوان مثال حمله و آزار و اذیت بدنی یا تجاوز به شخصی. خشونت جنسی ممنوعیت قانونی دارد.

Seksueel geweld

Iemand met geweld, meestal fysiek, dwingen tot seks. Bijvoorbeeld iemand aanranden of verkrachten. Seksueel geweld is strafbaar.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی