آلت تناسلی مرد ختنه شده

ختنه

ختنه مردان یا پسران به معنی بریدن پوست ختنه گاه آلت مرد است.

Besnijdenis

Besnijdenis van een man of jongen is het wegsnijden van de voorhuid van de penis

اصطلاح استاندارد: Besnijdenis
رسمی: Circumcisie

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی