دکتری در حال مطمئن کردن بیمارش از اینکه او هیچ گونه اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند

حریم خصوصی

حقی است برای دادن اطلاعات به فردی، بدون اینکه او اجازه داشته باشد که این اطلاعات را با دیگری در میان بگذارد. دکتر به حریم خصوصی شما احترام می گذارد.

Privacy

Recht om informatie aan iemand te geven zonder dat hij/zij deze informatie aan iemand anders geeft. Een dokter respecteert uw privacy.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی