جرأت

دفاع از حقوق خود و در عین حال احترام گذاشتن به حقوق دیگران است ،نیز درخواست کمک کردن در صورت مواجهه با مشکلات .

Weerbaar zijn

Opkomen voor uzelf, met respect voor anderen. En hulp zoeken als u iets overkomt.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی