تنظیم خانواده

تنظیم خانواده یعنی تصمیم گیری درباره زمان بارداری و تعداد بچه ها . آزادای در تصمیم گیری برای این موضوعاتحق هر انسانی ست. برای تنظیم خانواده ،می توانید از روش های جلوگیریاستفاده کنید.

Gezinsplanning

Als u aan gezinsplanning doet, beslist u of, wanneer en hoeveel kinderen u wilt. Deze zaken vrij mogen beslissen is een mensenrecht. U kunt beslissen of u anticonceptie wilt gebruiken wanneer u uw gezin plant.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی