تمایلات جنسی

وجه کانونی انسان بودن است. این روشی معمول و مثبت برای ابراز احساسات شماست. تمایلات جنسی فقط سکس نیست، بلکه موضوعاتی چون : لذت جنسی و صمیمت، آناتومی بدن و داشتن فرزند، موانع مذهبی و ارزش های مربوط به گرایشات جنسی.را نیز در بر می گیرد

Seksualiteit

Een centraal aspect van het mens-zijn. Het is een normale en positieve manier om zich uit te drukken. Seksualiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over andere zaken, zoals bijvoorbeeld: seksueel plezier en intimiteit, anatomie, kinderen krijgen, taboes en waarden rond seksuele oriëntatie.

 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی