اندام های تناسلی داخلی زنان با نشانه ای که تخمدان ها را نشان می دهد

تخمدان

اندامی ست در بدن زن که تخمک در آن پرورش می یابد. هر زن دو تخمدان دارد. تخمدان ها به لوله های رحم متصل هستند که به رحم منتهی می شوند.

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی