تبعیض

رفتار نابرابر با مردم را گویند ، مثلاً چون دارای رنگ پوست، جنسیت یا گرایشات جنسی متفاوت هستند، یا به HIV مبتلایند. در بسیاری کشورها، تبعیض ممنوعیت قانونی دارد.

Discriminatie

Mensen verschillend behandelen, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur, een ander geslacht, een andere seksuele oriëntatie of hiv hebben. Discriminatie is strafbaar in de meeste landen.

اصطلاح استاندارد: Discriminatie
معمولی: Achterstelling

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی