تاول

برآمدگی ای حباب مانند و کوچک بر پوست که پر از مایعی شفاف است.

Blaasje

Kleine verdikking op de huid waar helder vocht onder zit.

اصطلاح استاندارد: Blaasje
معمولی: Blaas, blaar

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی