اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که بیضه را نشان می دهد

بیضه

هر مرد دو بیضه دارد. بیضه ها سلول های اسپرم جدید تولید می کنند. بیضه ها در کیسه بیضه قرار دارند و در زیر آلت مردان آویزان هستند.

Teelbal

Een man heeft 2 teelballen. De teelballen maken nieuwe zaadcellen aan. Ze zitten in de balzak, die onder de penis hangt.

اصطلاح استاندارد: Teelbal
معمولی: Zaadbal, bal
رسمی: Testikel
مبتذل : Kloot

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی