مردی در حال بیرون کشیدن آلت تناسلیش از واژن قبل از انزال

بیرون کشیدن

بیرون کشیدن آلت تناسلی مرد از واژندقیقآ قبل از انزالرا گویند. این یک روش نامطمئن و طبیعی برای جلوگیری از بارداری (جلوگیری) است. مردان همیشه به موقع آلت خود را بیرون نمی کشند و ممکن است قبل از انزال سلول های اسپرم از آلت بیرون بریزند.

Terugtrekken

De penis juist voor de zaadlozing uit de vagina halen. Dit is een natuurlijke, maar onveilige manier om een zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Mannen trekken niet altijd op tijd terug. Zaadcellen kunnen uit de penis druppelen voor de zaadlozing.

اصطلاح استاندارد: Terugtrekken
رسمی: Coïtus interruptus

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی