زن و مردی در حال بوسیدن یکدیگر

بوسیدن

لمس کردن شخصی با لب های خود. بوسیدن نشانه دوستی یا عشق است.

Kussen

Iemand aanraken met de lippen. Kussen kan een teken van vriendschap of liefde zijn.

اصطلاح استاندارد: Kussen
معمولی: Zoenen, een kus geven
مبتذل : Lebberen

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی