بوسه فرانسوی

بوسه ای ست که با دهان باز انجام می شود. طرفین رابطه ، زبان های همدیگر را لمس کرده و به اطراف حرکت می دهند.

Tongkus

Kussen met open mond. De tongen van de partners raken elkaar en bewegen rond elkaar.

اصطلاح استاندارد: Tongkus
معمولی: Tongzoen, french kiss

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی