بهداشت

بهداشت یعنی تمیز نگهداشتن بدن و حفظ بهداشت خطر ابتلا به بیماری را کاهش می دهد.

Hygiëne

Het lichaam proper houden. Hygiene vermindert het riscio om ziek te worden.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی