بزرگسال

مرد یا زنی که به اندازه ای بزرگ شده است که طبق قانون می تواند برای خود تصمیم بگیرد. در بیشتر کشورهای اروپایی، افراد در 18 سالگی بزرگسال محسوب می شوند.

Volwassene

Een man of vrouw die volgens de wet oud genoeg is om zelf beslissingen te nemen over zijn of haar leven. In de meeste Europese landen is iemand volwassen op de leeftijd van 18 jaar.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی