بزاق

مایع تولید شده در دهان.

Speeksel

Vocht geproduceerd in de mond.

اصطلاح استاندارد: Speeksel
مبتذل : Spuug, zever

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی