بریدن آلت تناسلی زن (ختنه زن)

برداشتن کامل یا قسمتی از لب های واژن و/یا کلیتوریس در زنان . برخی اوقات نیز این زخم دوخته می شود.این ها و سایر عمل های مضر دیگر که براندام های تناسلی مشاهده پذیر زنانه انجام می شوند، بریدن آلت تناسلی زن(ختنه/مصله کردن) نام دارند. بریدن آلت تناسلی زنان در اروپا از نظر قانونی ممنوع است.

Vrouwelijke genitale verminking

De schaamlippen en/of de clitoris van een vrouw helemaal of een beetje wegsnijden. Soms wordt de wonde daarna dichtgenaaid. Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw worden ook vrouwelijke genitale verminking genoemd. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

اصطلاح استاندارد: Vrouwelijke genitale verminking
معمولی: Vrouwenbesnijdenis

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی