زوجی در حال صحبت با حفظ برابری

برابری

این عقیده که همه افراد با هم برابرند و باید با همه رفتاری یکسان داشت. به عنوان مثال، بیماران، همجنس گرایان یا رنگین پوستان ، همه با هم برابرند. قانون از برابری حمایت می کند.

Gelijkheid

Idee dat alle mensen gelijk zijn en zo ook behandeld moeten worden. Bijvoorbeeld mensen die ziek zijn, homoseksueel zijn of een andere huidskleur hebben, zijn allemaal gelijk. Gelijkheid is opgenomen in de wet.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی