باکره

مرد (پسر) یا زنی (دختر) که تا کنون آمیزش جنسی نداشته است.

Maagd

Man (jongen) of vrouw (meisje) die nog geen geslachtsgemeenschap heeft gehad.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی