باکتری

موجودی زنده و بسیار کوچک که در صورت ورود به بدن شما می تواند باعث بیماری شود. جمع: باکتری ها.

Bacterie

Klein organisme dat u ziek kan maken als het in uw lichaam komt.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی