بازپرداخت با بهره

قانونی برای افراد کم درآمد است. تحت قانون بازپرداخت با بهره، شخص حق ویزیت کمتری می پردازد. در این موارد صندوق بیمه درمانی پرداخت سهمِ بیشترِ هزینه های درمان را برعهده می گیرد.

Verhoogde tegemoetkoming

Voordelig statuut voor mensen met een laag inkomen. Met het statuut van verhoogde tegemoetkoming betaalt een persoon minder remgeld. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی