جزئیات رگ خونی با بار ویروسی کم: هنگام دریافت داروی HIV مقدار اندکی ویروس HIV در بدن باقی می ماند، اما دیگر به گلبول های سفید که از بدن در برابر عفونت ها محافظت می کنند، حمله نمی کنند.

بار ویروسی

میزان HIV در خوناست. اگر بار ویروسی بالا باشد، HIV به سهولت به دیگران سرایت می کند. داروها بار ویروسی را کاهش می دهند، اما ویروس هرگز به طور کامل از بین نمی رود.

Virale lading

Hoeveelheid hiv in het bloed. Als de virale lading hoog is, is hiv gemakkelijk door te geven aan anderen. Medicijnen verlagen de virale lading, maar het virus verdwijnt nooit helemaal.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی