بارداری برنامه ریزی نشده

وقتی زنی باردار شده، و برای آن برنامه ای نداشته است. در این شرایط زن می تواند تصمیم به ادامه بارداری بگیرد و نوزاد خود را نگه دارد یا اینکه او را به فرزندخواندگی بسپرد .وی همچنین می تواند جنین را سقط کند.

Ongeplande zwangerschap

Wanneer een vrouw zwanger is en niet van plan was zwanger te worden. De vrouw kan beslissen om de zwangerschap voort te zetten en de baby te houden, of de baby voor adoptie af te staan. Ze kan ook kiezen voor een abortus.

اصطلاح استاندارد: Ongeplande zwangerschap
معمولی: Onbedoelde zwangerschap

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی