ایمپلنت جلوگیری

ایمپلنت جلوگیری

راهی برای پیشگیری از بارداری (یکی از روش های جلوگیری)است. ایمپلنت جلوگیری، کوچک و شبیه به باریکه ای چوب است. دکتر ایمپلنت را زیر پوست بازوی زن قرار می دهد.اثر ایمپلنت جلوگیری تا 3 سال باقی ست.

Hormonaal implantaat

Middel om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Het hormonaal implantaat is een klein staafje. De dokter steekt het staafje onder de huid van de bovenarm van de vrouw. Het hormonaal implantaat werkt 3 jaar.

اصطلاح استاندارد: Hormonaal implantaat
معمولی: Hormonaal staafje, hormoonstaafje

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی